Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Σίνα 9, Αθήνα - 2103630998 

nomikokentro@gmail.comΕπίκαιρα 

 

Δείτε θέματα εξετάσεων 

ΕΣΔΙ 2021

 

 - 2021 (Ποινικό Β' Εισαγγελέων)

 

  

 

 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ – ΔΙΚΑΣΤΩΝ – ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ

 

Με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως έως το τέλος Ιανουαρίου κάθε έτους, προκηρύσσεται εισαγωγικός διαγωνισμός στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών για τις ακόλουθες Κατευθύνσεις: α) Διοικητικής Δικαιοσύνης. β) Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης. γ) Ειρηνοδικών και δ) Εισαγγελέων.

Ειδικότερα, με το άρθρο 74  του ν. 4689/2020  ιδρύεται Κατεύθυνση Ειρηνοδικών στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών.

 

Διεξαγωγή - Στάδια Διαγωνισμού

Ο εισαγωγικός διαγωνισμός προκυρήσσεται έως το τέλος Ιανουαρίου κάθε έτους.

Ο εισαγωγικός διαγωνισμός περιλαμβάνει δύο στάδια, προκριματικό και τελικό.

Το προκριματικό διεξάγεται το τελευταίο δεκαήμερο του Μαΐου και το τελικό κατά τους μήνες Σεπτέμβριο έως και Νοέμβριο.

 

Κατά το προκριματικό στάδιο: Οι υποψήφιοι εξετάζονται γραπτά, ... για τις κατευθύνσεις της Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης, των Ειρηνοδικών και των Εισαγγελέων σε θέματα: αα. γενικής παιδείας, ββ. Αστικού δικαίου, εμπορικού δικαίου και πολιτικής δικονομίας και γγ. ποινικού δικαίου και ποινικής δικονομίας.

Οι υποψήφιοι και των τεσσάρων (4) κατευθύνσεων εξετάζονται υποχρεωτικώς σε μία από τις ακόλουθες τρεις (3) ξένες γλώσσες: αγγλική, γαλλική και γερμανική. Η εξέταση στην ξένη γλώσσα είναι γραπτή.

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί όσοι

  • έχουν ή είχαν διετή άσκηση δικηγορίας ή είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος νομικού τμήματος, με μονοετή άσκηση δικηγορίας, ή είναι δικαστικοί υπάλληλοι με πτυχίο νομικού τμήματος νομικής σχολής και πενταετή υπηρεσία στη θέση αυτή,
  • έχουν συμπληρώσει το εικοστό όγδοο (28ο ) και δεν έχουν υπερβεί το τεσσαρακοστό πέμπτο (45ο ) έτος της ηλικίας τους την 31η Δεκεμβρίου του έτους κατά το οποίο προκηρύσσεται ο διαγωνισμός,
  • δεν έχουν τα κωλύματα, που προβλέπονται στα άρθρα 37 και 38 του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών, όπως ισχύουν, για τον διορισμό τους ως δικαστικών λειτουργών.

Η βαθμολογική κλίμακα εκτείνεται από μηδέν (0) έως δεκαπέντε (15).

Θεωρούνται επιτυχόντες στο προκριματικό στάδιο όσοι υποψήφιοι έλαβαν μέσο όρο βαθμολογίας στις γραπτές δοκιμασίες οκτώ (8 )και σε καμία κάτω από έξι (6), ενώ, ο τελικός βαθμός προσαυξάνεται κατά ένα δέκατο (1/10) της μονάδας για κάθε μεταπτυχιακό δίπλωμα σε συναφείς τομείς της νομικής επιστήμης και κατά τρία δέκατα (3/10) της μονάδας για διδακτορικό δίπλωμα Νομικού Τμήματος ημεδαπού ή αλλοδαπού πανεπιστημίου.

Οι εκπαιδευόμενοι της κατεύθυνσης Ειρηνοδικών λαμβάνουν μηνιαίως αποδοχές ίσες με το ήμισυ των εκάστοτε συνολικών αποδοχών του παρέδρου πρωτοδικείου, όπως αυτές προσδιορίζονται με τον ν. 2521/1997.

Η κατάρτιση των εκπαιδευομένων Ειρηνοδικών, Δικαστών και Εισαγγελέων είναι θεωρητική και πρακτική και η διάρκειά της είναι δεκαέξι (16) μήνες. Μετά την ολοκλήρωσή της διαμορφώνεται πίνακας αρχαιότητας, οι  δε, εκπαιδευόμενοι διορίζονται, εντός δύο (2) μηνών από τη σύνταξη του πίνακα σε θέσεις δόκιμων Ειρηνοδικών.

 

 

  Η ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΣΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ"

 

                Με εμπειρία πλέον των 25 ετών και εξειδίκευσή μας στις συγκεκριμένες εξετάσεις αναλαμβάνουμε την προετοιμασία των υποψηφίων, έχοντας εκπονήσει δύο δυναμικά προγράμματα : α) εξ αποστάσεως και β) διά ζώσης.

 

Α. Πρόγραμμα εξ αποστάσεως - σύγχρονης παρακολούθησης

1. Διάρκεια : Το πρόγραμμα είναι 8 μηνης διάρκειας και συγκεκριμένα :

Α. 8/9/2020 – 15/5/2021 (Περίοδος διδασκαλίας)

Β. Δε γίνονται μαθήματα 23-26 Δεκεμβρίου, 30 Δεκεμβρίου – 2 Ιανουαρίου και από Μ.Παρασκευή έως και την Τρίτη του Πάσχα

2. Τα μαθήματα διεξάγονται εξ αποστάσεως μέσω της ειδικής πλατφόρμας e-learning. Από εκεί ο σπουδαστής παρακολουθεί live μετάδοση, παρουσιάσεις power point, λαμβάνει υποστηρικτικό υλικό (σημειώσεις – πρακτικά - ασκήσεις) σε ηλεκτρονική μορφή.

3. Για τα τμήματα προετοιμασίας Ειρηνοδικών και Εισαγγελέων λαμβάνεται ειδική μέριμνα για την προετοιμασία των υποψηφίων στις επι μέρους ανάγκες της εξέτασης (πχ Ευρωπαϊκό Ποινικό Δίκαιο για τις εξετάσεις των Εισαγγελέων κλπ)

4.  Τρόπος διδασκαλίας : Τα μαθήματα γίνονται 1 φορά για κάθε διδασκόμενο μάθημα / εβδομάδα και διαρκούν 3,5 ώρες. Το live μάθημα περίεχει 2,5 ώρες παράδοση με ανάπτυξη της διδακτεας ύλης σύμφωνα με το συνημμένο πρόγραμμα. Ακολούθως για 15 λεπτά γίνεται επίλυση αποριών πάνω στη διδαχθείσα ύλη. Στη συνέχεια ακολουθεί τεστ αξιολόγησης πάνω στη διδαχθείσα ύλη. Το τεστ είναι σταθμισμένο για το επίπεδο των εξετάσεων και περιέχει συνδυασμό ερωτήσεων ανάπτυξης, σωστό/λάθος και πολλαπλών επιλογών και διαρκεί 30 λεπτά. Μετά την ολοκλήρωσή του ακολουθούν άλλα 15 λεπτά με επίλυση των ασκήσεων του τεστ αξιολόγησης.

Μετά από κάθε μάθημα αποστέλλεται στους σπουδαστές πακέτο με συγκεκριμένη νομολογία (επεξεργασμένη). Μέχρι το επόμενο μάθημα οι σπουδαστές πρέπει να την έχουν μελετήσει και να εκπονήσουν μια μικρή εργασία / απάντηση σε ερώτημα/ πρακτικό (ανάλογα) την οποία αποστέλλουν για διόρθωση στο διδάσκοντα.

Οι συμμετέχοντες, εκτός από τις ώρες διδασκαλίας έχουν πρόσβαση και μπορούν να «κατεβάσουν» στον υπολογιστή τους περί τα 20 εκπαιδευτικά βίντεο με παρουσίαση σημαντικών θεμάτων από την εξεταστέα ύλη.

5. Νομολογία : Με την εγγραφή του κάθε σπουδαστής μπορεί να έχει πρόσβαση και να μελετά σημαντικές αποφάσεις της πρόσφατης νομολογίας και άρθρα ποινικού ενδιαφέροντος.

6. Σημειώσεις : Κάθε υποψήφιος με την εγγραφή του δικαιούται πρόσβασης στις σημειώσεις θεωρίας, νομολογίας  και πρακτικών μέσω ηλεκτρονικού συνδέσμου.

 

7. Τεστ προσομοίωσης : Τους μήνες  Φεβρουάριο – Απρίλιο έχουν προβλεφθεί  4 τεστ προσομοίωσης (εκτός των ωρών διδασκαλίας) τα οποία διορθώνονται με βάση τον τρόπο διόρθωσης των εξετάσεων της ΕΣΔΙ και επιστρέφονται με παρατηρήσεις στους συμμετέχοντες.

8. Συνολικές ώρες διδασκαλίας ανά μάθημα : 35 Χ 3,5 = 123 (τα τεστ προσομοίωσης και τα εκπαιδευτικά βίντεο δεν προσμετρώνται ούτε χρεώνονται)

 

 

            Β. Παρακολούθηση δια ζώσης

1. Αντικείμενο : Ο κύκλος προετοιμασίας καλύπτει όλο το εύρος της ύλης, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των εξετάσεων σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο ανάλογα με την κατεύθυνση.

            2. Διάρκεια : Το πρόγραμμα κατανέμεται σε 35 μαθήματα διάρκειας 4 ωρών (Τα τέστ προσομοίωσης γίνονται σε έξτρα μέρες και ώρες) στο διάστημα 8/9/2020 – 15/5/2021 (Περίοδος διδασκαλίας). Δε γίνονται μαθήματα 24-26 Δεκεμβρίου, 30 Δεκεμβρίου – 2 Ιανουαρίου και από Μ.Παρασκευή έως και την Τρίτη του Πάσχα.

            3. Τρόπος διδασκαλίας : Η διδασκαλία περιλαμβάνει ανάπτυξη της θεωρίας και επίλυση πρακτικών μετά από κάθε θεματική ενότητα αλλά και σύνθετα πρακτικά. Επιλύονται επίσης θέματα εξετάσεων προηγουμένων ετών. Το μάθημα περίεχει 3 ώρες παράδοση με ανάπτυξη της διδακτεας ύλης σύμφωνα με το συνημμένο πρόγραμμα. Ακολούθως για 20 λεπτά γίνεται επίλυση αποριών πάνω στη διδαχθείσα ύλη. Στη συνέχεια ακολουθεί τεστ αξιολόγησης πάνω στη διδαχθείσα ύλη. Το τεστ είναι σταθμισμένο για το επίπεδο των εξετάσεων και περιέχει συνδυασμό ερωτήσεων ανάπτυξης, σωστό/λάθος και πολλαπλών επιλογών και διαρκεί 20 λεπτά. Μετά την ολοκλήρωσή του ακολουθούν άλλα 20 λεπτά με επίλυση των ασκήσεων του τεστ αξιολόγησης κα επίλυση τελικών αποριών.

Μετά από κάθε μάθημα αποστέλλεται στους σπουδαστές πακέτο με συγκεκριμένη νομολογία (επεξεργασμένη). Μέχρι το επόμενο μάθημα οι σπουδαστές πρέπει να την έχουν μελετήσει και να εκπονήσουν μια μικρή εργασία / απάντηση σε ερώτημα/ πρακτικό (ανάλογα) την οποία αποστέλλουν για διόρθωση στο διδάσκοντα.

Για τα τμήματα προετοιμασίας Ειρηνοδικών και Εισαγγελέων λαμβάνεται ειδική μέριμνα για την προετοιμασία των υποψηφίων στις επι μέρους ανάγκες της εξέτασης (πχ Ευρωπαϊκό Ποινικό Δίκαιο για τις εξετάσεις των Εισαγγελέων κλπ)

4. Νομολογία : Με την εγγραφή του κάθε σπουδαστής μπορεί να έχει πρόσβαση και να μελετά σημαντικές αποφάσεις της πρόσφατης νομολογίας και άρθρα ποινικού ενδιαφέροντος.

5. Σημειώσεις : Κάθε υποψήφιος με την εγγραφή του δικαιούται πρόσβασης στις σημειώσεις θεωρίας, νομολογίας  και πρακτικών μέσω ηλεκτρονικού συνδέσμου.

6. Τεστ προσομοίωσης : Τους μήνες  Φεβρουάριο – Απρίλιο έχουν προβλεφθεί  4 τεστ προσομοίωσης (εκτός των ωρών διδασκαλίας) τα οποία διορθώνονται με βάση τον τρόπο διόρθωσης των εξετάσεων της ΕΣΔΙ και επιστρέφονται με παρατηρήσεις στους συμμετέχοντες.

7. Συνολικές ώρες διδασκαλίας : 35 Χ 4 = 140 (τα τεστ προσομοίωσης και τα εκπαιδευτικά βίντεο δεν προσμετρώνται ούτε χρεώνονται)

 

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΗΡΥΞΗ 2021

 

 

Cookie Policy

This site uses cookies to store information on your computer.

Do you accept?