Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Σίνα 9, Αθήνα - 2103630998 

nomikokentro@gmail.comΕπίκαιρα 

 

Αποτελέσματα εξετάσεων 

ΕΣΔΙ 2023

 

 Πολιτικής-Ποινικής δικαιοσύνης

 

Εισαγγελέων 

  

 

 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΙΚΑΣΤΩΝ – ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ  - ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ 

 

Με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως έως το τέλος Ιανουαρίου κάθε έτους, προκηρύσσεται εισαγωγικός διαγωνισμός στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών για τις ακόλουθες Κατευθύνσεις: α) Διοικητικής Δικαιοσύνης. β) Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης. γ) Ειρηνοδικών και δ) Εισαγγελέων.

 

Διεξαγωγή - Στάδια Διαγωνισμού

Ο εισαγωγικός διαγωνισμός προκυρήσσεται έως το τέλος Ιανουαρίου κάθε έτους.

Ο εισαγωγικός διαγωνισμός περιλαμβάνει δύο στάδια, προκριματικό και τελικό.

Το προκριματικό διεξάγεται το ν Ιούλιο εκάστου έτους και το τελικό κατά τους μήνες Σεπτέμβριο έως και Δεκέμβριο.

 

Κατά το προκριματικό στάδιο: Οι υποψήφιοι εξετάζονται γραπτά, ... για τις κατευθύνσεις της Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης, των Ειρηνοδικών και των Εισαγγελέων σε θέματα: αα. γενικής παιδείας, ββ. Αστικού δικαίου, εμπορικού δικαίου και πολιτικής δικονομίας και γγ. ποινικού δικαίου και ποινικής δικονομίας.

Οι υποψήφιοι και των τεσσάρων (4) κατευθύνσεων εξετάζονται υποχρεωτικώς σε μία από τις ακόλουθες τρεις (3) ξένες γλώσσες: αγγλική, γαλλική και γερμανική. Η εξέταση στην ξένη γλώσσα είναι γραπτή.

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί όσοι

  • έχουν ή είχαν διετή άσκηση δικηγορίας ή είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος νομικού τμήματος, με μονοετή άσκηση δικηγορίας, ή είναι δικαστικοί υπάλληλοι με πτυχίο νομικού τμήματος νομικής σχολής και πενταετή υπηρεσία στη θέση αυτή,
  • έχουν συμπληρώσει το εικοστό όγδοο (28ο ) και δεν έχουν υπερβεί το τεσσαρακοστό πέμπτο (40ο ) έτος της ηλικίας τους την 31η Δεκεμβρίου του έτους κατά το οποίο προκηρύσσεται ο διαγωνισμός,
  • δεν έχουν τα κωλύματα, που προβλέπονται στα άρθρα 37 και 38 του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών, όπως ισχύουν, για τον διορισμό τους ως δικαστικών λειτουργών.

Η βαθμολογική κλίμακα εκτείνεται από μηδέν (0) έως δεκαπέντε (15).

Θεωρούνται επιτυχόντες στο προκριματικό στάδιο όσοι υποψήφιοι έλαβαν μέσο όρο βαθμολογίας στις γραπτές δοκιμασίες οκτώ (8 )και σε καμία κάτω από έξι (6), ενώ, ο τελικός βαθμός προσαυξάνεται κατά ένα δέκατο (1/10) της μονάδας για κάθε μεταπτυχιακό δίπλωμα σε συναφείς τομείς της νομικής επιστήμης και κατά τρία δέκατα (3/10) της μονάδας για διδακτορικό δίπλωμα Νομικού Τμήματος ημεδαπού ή αλλοδαπού πανεπιστημίου.

Οι εκπαιδευόμενοι της κατεύθυνσης Ειρηνοδικών λαμβάνουν μηνιαίως αποδοχές ίσες με το ήμισυ των εκάστοτε συνολικών αποδοχών του παρέδρου πρωτοδικείου, όπως αυτές προσδιορίζονται με τον ν. 2521/1997.

Η κατάρτιση των εκπαιδευομένων Ειρηνοδικών, Δικαστών και Εισαγγελέων είναι θεωρητική και πρακτική και η διάρκειά της είναι δεκαέξι (16) μήνες. Μετά την ολοκλήρωσή της διαμορφώνεται πίνακας αρχαιότητας, οι  δε, εκπαιδευόμενοι διορίζονται, εντός δύο (2) μηνών από τη σύνταξη του πίνακα σε θέσεις δόκιμων Ειρηνοδικών.

 

 

  Η ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΣΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

 

                Με εμπειρία πλέον των 25 ετών και εξειδίκευσή μας στις συγκεκριμένες εξετάσεις αναλαμβάνουμε την προετοιμασία των υποψηφίων, έχοντας εκπονήσει δύο δυναμικά προγράμματα :

α) εξ αποστάσεως και β) διά ζώσης.

 

 

ΝΕΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ : ΕΝΑΡΞΗ 5/1/2024

 

 

Πρόγραμμα εξ αποστάσεως - σύγχρονης παρακολούθησης

1. Διάρκεια : Το πρόγραμμα είναι 9μηνης  διάρκειας (ανάλογα με την οριστική ημερομηνία των εξετάσεων) και συγκεκριμένα :

Α. 5/1/2023 – Ιούλιος 2024 (Περίοδος διδασκαλίας).

Β. Αυγουστος – Σεπτέμβριος 2024 (ανάλογα με την οριστική ημερομηνία των εξετάσεων).

Γ. Νοέμβριος 2024 : Προσομοιώσεις προφορικής εξέτασης

Δε γίνονται μαθήματα την 25η Μαρτίου και από Μ.Παρασκευή έως και την Τρίτη του Πάσχα

2. Τα μαθήματα διεξάγονται εξ αποστάσεως μέσω της ειδικής πλατφόρμας e-learning. Από εκεί ο σπουδαστής παρακολουθεί liveμετάδοση, παρουσιάσεις powerpoint, λαμβάνει υποστηρικτικό υλικό (σημειώσεις – πρακτικά - ασκήσεις) σε ηλεκτρονική μορφή.

3. Για τις εξετάσεις των Εισαγγελέων λαμβάνεται ειδική μέριμνα για την προετοιμασία των υποψηφίων στις επι μέρους ανάγκες της εξέτασης (πχ Ευρωπαϊκό Ποινικό Δίκαιο για τις εξετάσεις των Εισαγγελέων κλπ)

4.  Τρόπος διδασκαλίας : Τα μαθήματα διαρκούν 4 ώρες έκαστο με ένα διάλειμμα. Το live μάθημα περιέχει 3,5 ώρες παράδοση με ανάπτυξη της διδακτεας ύλης σύμφωνα με το συνημμένο πρόγραμμα. Ακολούθως για 15 λεπτά γίνεται επίλυση αποριών πάνω στη διδαχθείσα ύλη. Στη συνέχεια ακολουθεί τεστ αξιολόγησης πάνω στη διδαχθείσα ύλη. Το τεστ είναι σταθμισμένο για το επίπεδο των εξετάσεων και περιέχει συνδυασμό ερωτήσεων ανάπτυξης, σωστό/λάθος και πολλαπλών επιλογών και διαρκεί 15 λεπτά. Φυσικά το κάθε μάθημα προσαρμόζεται στις ανάγκες του διδασκόμενου αντικειμένου.

Μετά από κάθε μάθημα αποστέλλεται στους σπουδαστές πακέτο με συγκεκριμένη νομολογία (επεξεργασμένη). Μέχρι το επόμενο μάθημα οι σπουδαστές πρέπει να την έχουν μελετήσει και να εκπονήσουν μια μικρή εργασία / απάντηση σε ερώτημα/ πρακτικό (ανάλογα) την οποία αποστέλλουν για διόρθωση στο διδάσκοντα.

 

5. Καταγραφή μαθήματος : Τα μαθήματα κατά κανόνα δεν καταγράφονται. Σε περίπτωση όμως που ένας σπουδαστής έχει κάποιο έκτακτο πρόβλημα παρακολούθησης μπορεί αφού ενημερώσει εγκαίρως πριν την έναρξη του μαθήματος, να γίνει καταγραφή και αποστολή του βίντεο του μαθήματος, μέσα από την πλατφόρμα. Η καταγραφή του μαθήματος με οποιονδήποτε τρόπο εκ μέρους του σπουδαστή απαγορεύεται ρητώς.

 

6. Νομολογία : Με την εγγραφή του κάθε σπουδαστής μπορεί να έχει πρόσβαση και να μελετά σημαντικές αποφάσεις της πρόσφατης νομολογίας και άρθρα ποινικού ενδιαφέροντος.

 

7. Σημειώσεις : Κάθε υποψήφιος με την εγγραφή του δικαιούται πρόσβασης στις σημειώσεις θεωρίας, νομολογίας  και πρακτικών μέσω ηλεκτρονικού συνδέσμου.

 

8. Τεστ προσομοίωσης : Τους μήνες  Απρίλιο – Ιούνιο έχουν προβλεφθεί  3 τεστ προσομοίωσης (εκτός των ωρών διδασκαλίας) τα οποία διορθώνονται με βάση τον τρόπο διόρθωσης των εξετάσεων της ΕΣΔΙ και επιστρέφονται με παρατηρήσεις στους συμμετέχοντες.

 

9. Συνολικές ώρες διδασκαλίας : 37 Χ 4 = 148 (τα τεστ προσομοίωσης και τα εκπαιδευτικά βίντεο δεν προσμετρώνται ούτε χρεώνονται)

 

10. Ωρες ακρόασης – επίλυση αποριών : Αν και σε κάθε μάθημα επιλύονται απορίες, προκειμένου να γίνεται εξοικονόμηση διδακτικού χρόνου μια φορά κάθε 1 ή 1,5 μήνα ορίζεται ένα meeting με 1-2 ώρες ακρόασης και επίλυσης αποριών εκτός προγράμματος.

 

 11. Προσαρμογή προγράμματος : Το ακόλουθο πρόγραμμα μπορεί να αναπροσαρμοστεί (με παράταση των μαθημάτων) ανάλογα με την οριστική ημερομηνία έναρξης των εξετάσεων.  Εκτακτα μαθήματα αν χρειαστεί, μπορεί να προστεθούν και θα διενεργηθούν Σάββατο πρωί.

 

Αναλυτικό πρόγραμμα : Όποιος επιθυμεί να μελετήσει το αναλυτικό πρόγραμμα διδασκαλίας παρακαλείται να αποστείλει σχετικό μέιλ στο nomikokentro@gmail.com

 

Υπεύθυνος προγράμματος  : Ηλίας Καραγιαννάκος

Cookie Policy

This site uses cookies to store information on your computer.

Do you accept?