Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Σίνα 9, Αθήνα - 2103630998 

nomikokentro@gmail.comΕπίκαιρα 

16/7/2021

Προκήρυξη διαγωνισμού

ΕΣΔΙ 2021

Διαβάστε περισσότερα

 

 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΙΚΑΣΤΩΝ – ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ  - ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ 

 

Με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως έως το τέλος Ιανουαρίου κάθε έτους, προκηρύσσεται εισαγωγικός διαγωνισμός στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών για τις ακόλουθες Κατευθύνσεις: α) Διοικητικής Δικαιοσύνης. β) Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης. γ) Ειρηνοδικών και δ) Εισαγγελέων.

 

Διεξαγωγή - Στάδια Διαγωνισμού

Ο εισαγωγικός διαγωνισμός προκυρήσσεται έως το τέλος Ιανουαρίου κάθε έτους.

Ο εισαγωγικός διαγωνισμός περιλαμβάνει δύο στάδια, προκριματικό και τελικό.

Το προκριματικό διεξάγεται το τελευταίο δεκαήμερο του Μαΐου και το τελικό κατά τους μήνες Σεπτέμβριο έως και Νοέμβριο.

 

Κατά το προκριματικό στάδιο: Οι υποψήφιοι εξετάζονται γραπτά, ... για τις κατευθύνσεις της Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης, των Ειρηνοδικών και των Εισαγγελέων σε θέματα: αα. γενικής παιδείας, ββ. Αστικού δικαίου, εμπορικού δικαίου και πολιτικής δικονομίας και γγ. ποινικού δικαίου και ποινικής δικονομίας.

Οι υποψήφιοι και των τεσσάρων (4) κατευθύνσεων εξετάζονται υποχρεωτικώς σε μία από τις ακόλουθες τρεις (3) ξένες γλώσσες: αγγλική, γαλλική και γερμανική. Η εξέταση στην ξένη γλώσσα είναι γραπτή.

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί όσοι

  • έχουν ή είχαν διετή άσκηση δικηγορίας ή είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος νομικού τμήματος, με μονοετή άσκηση δικηγορίας, ή είναι δικαστικοί υπάλληλοι με πτυχίο νομικού τμήματος νομικής σχολής και πενταετή υπηρεσία στη θέση αυτή,
  • έχουν συμπληρώσει το εικοστό όγδοο (28ο ) και δεν έχουν υπερβεί το τεσσαρακοστό πέμπτο (45ο ) έτος της ηλικίας τους την 31η Δεκεμβρίου του έτους κατά το οποίο προκηρύσσεται ο διαγωνισμός,
  • δεν έχουν τα κωλύματα, που προβλέπονται στα άρθρα 37 και 38 του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών, όπως ισχύουν, για τον διορισμό τους ως δικαστικών λειτουργών.

Η βαθμολογική κλίμακα εκτείνεται από μηδέν (0) έως δεκαπέντε (15).

Θεωρούνται επιτυχόντες στο προκριματικό στάδιο όσοι υποψήφιοι έλαβαν μέσο όρο βαθμολογίας στις γραπτές δοκιμασίες οκτώ (8 )και σε καμία κάτω από έξι (6), ενώ, ο τελικός βαθμός προσαυξάνεται κατά ένα δέκατο (1/10) της μονάδας για κάθε μεταπτυχιακό δίπλωμα σε συναφείς τομείς της νομικής επιστήμης και κατά τρία δέκατα (3/10) της μονάδας για διδακτορικό δίπλωμα Νομικού Τμήματος ημεδαπού ή αλλοδαπού πανεπιστημίου.

Οι εκπαιδευόμενοι της κατεύθυνσης Ειρηνοδικών λαμβάνουν μηνιαίως αποδοχές ίσες με το ήμισυ των εκάστοτε συνολικών αποδοχών του παρέδρου πρωτοδικείου, όπως αυτές προσδιορίζονται με τον ν. 2521/1997.

Η κατάρτιση των εκπαιδευομένων Ειρηνοδικών, Δικαστών και Εισαγγελέων είναι θεωρητική και πρακτική και η διάρκειά της είναι δεκαέξι (16) μήνες. Μετά την ολοκλήρωσή της διαμορφώνεται πίνακας αρχαιότητας, οι  δε, εκπαιδευόμενοι διορίζονται, εντός δύο (2) μηνών από τη σύνταξη του πίνακα σε θέσεις δόκιμων Ειρηνοδικών.

 

 

  Η ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΣΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

 

                Με εμπειρία πλέον των 25 ετών και εξειδίκευσή μας στις συγκεκριμένες εξετάσεις αναλαμβάνουμε την προετοιμασία των υποψηφίων, έχοντας εκπονήσει δύο δυναμικά προγράμματα : α) εξ αποστάσεως και β) διά ζώσης.

 

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2021

 

ΝΕΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ : ΕΝΑΡΞΗ 1/8/2021

 

 

Πρόγραμμα εξ αποστάσεως - σύγχρονης παρακολούθησης

 

 

1. Διάρκεια : Το πρόγραμμα είναι 9 μηνης διάρκειας και συγκεκριμένα :

 

Α. 1/8/2021 – 22/5/20212(Περίοδος διδασκαλίας)

 

Β. Δε γίνονται μαθήματα από Μ Πέμπτη έως και Δευτέρα του Πάσχα

 

2. Τα μαθήματα διεξάγονται εξ αποστάσεως μέσω της ειδικής πλατφόρμας e-learning. Από εκεί ο σπουδαστής παρακολουθεί live μετάδοση, παρουσιάσεις power point, λαμβάνει υποστηρικτικό υλικό (σημειώσεις – πρακτικά - ασκήσεις) σε ηλεκτρονική μορφή.

 

3. Σε ποιους απευθύνεται : Πρόκειται για ένα ειδικό τμήμα, το οποίο περιέχει πλήρη θεωρητική ανάπτυξη των απαιτούμενων για τις εξετάσεις τμημάτων της ύλης, σύνθετα πρακτικά και νομολογία (βλ και το αναλυτικό πρόγραμμα). 

 

4.  Τρόπος διδασκαλίας : Τα μαθήματα διαρκούν 3,5 ώρες έκαστο με ένα διάλειμμα. Το live μάθημα περιέχει 3 ώρες παράδοση με ανάπτυξη της διδακτεας ύλης σύμφωνα με το συνημμένο πρόγραμμα, επίλυση πρακτικών και ενημέρωση νομολογίας . Ακολούθως για 15 λεπτά γίνεται επίλυση αποριών πάνω στη διδαχθείσα ύλη. Στη συνέχεια ακολουθεί τεστ αξιολόγησης πάνω στη διδαχθείσα ύλη. Το τεστ είναι σταθμισμένο για το επίπεδο των εξετάσεων και περιέχει συνδυασμό ερωτήσεων ανάπτυξης, σωστό/λάθος και πολλαπλών επιλογών και διαρκεί 15 λεπτά. Το πρόγραμμα μπορεί να προσαρμόζεται βεβαίως στις ανάγκες του συγκεκριμένου διδακτικού αντικειμένου

 

Μετά από κάθε μάθημα αποστέλλεται στους σπουδαστές πακέτο με συγκεκριμένη νομολογία (επεξεργασμένη). Μέχρι το επόμενο μάθημα οι σπουδαστές πρέπει να την έχουν μελετήσει και να εκπονήσουν μια μικρή εργασία / απάντηση σε ερώτημα/ πρακτικό (ανάλογα) την οποία αποστέλλουν για διόρθωση στο διδάσκοντα.

 

5. Καταγραφή μαθήματος : Τα μαθήματα κατά κανόνα δεν καταγράφονται. Σε περίπτωση όμως που ένας σπουδαστής έχει κάποιο έκτακτο πρόβλημα παρακολούθησης μπορεί αφού ενημερώσει εγκαίρως πριν την έναρξη του μαθήματος, να γίνει καταγραφή και αποστολή του βίντεο του μαθήματος, μέσα από την πλατφόρμα. Η καταγραφή του μαθήματος με οποιονδήποτε τρόπο εκ μέρους του σπουδαστή απαγορεύεται ρητώς.

 

6. Νομολογία : Με την εγγραφή του κάθε σπουδαστής μπορεί να έχει πρόσβαση και να μελετά σημαντικές αποφάσεις της πρόσφατης νομολογίας και άρθρα ποινικού ενδιαφέροντος.

 

7. Σημειώσεις : Κάθε υποψήφιος με την εγγραφή του δικαιούται πρόσβασης στις σημειώσεις θεωρίας, νομολογίας  και πρακτικών μέσω ηλεκτρονικού συνδέσμου.

 

8. Τεστ προσομοίωσης :  Εχουν προβλεφθεί  4 τεστ προσομοίωσης (εκτός των ωρών διδασκαλίας) τα οποία διορθώνονται με βάση τον τρόπο διόρθωσης των εξετάσεων της ΕΣΔΙ και επιστρέφονται με παρατηρήσεις στους συμμετέχοντες.

 

9. Ωρες ακρόασης – επίλυση αποριών : Αν και σε κάθε μάθημα επιλύονται απορίες, προκειμένου να γίνεται εξοικονόμηση διδακτικού χρόνου μια φορά κάθε μήνα ορίζεται ένα meeting με 1 ώρα ακρόασης και επίλυσης αποριών εκτός προγράμματος.

 

10. Προσαρμογή προγράμματος : Το ακόλουθο πρόγραμμα στοχεύει στην ολοκλήρωση της προετοιμασίας στα τέλη Μαϊου 2022, οπότε και είναι προγραμματισμένες οι εξετάσεις με βάση το νέο νόμο για την ΕΣΔΙ. Σε περίπτωση που οι εξετάσεις μετατεθούν για το φθινόπωρο του 2022, το πρόγραμμα θα τροποποιηθεί από τις 2/4/2021 και μετά και θα παραταθεί ως τις 30/6/2021 χωρίς καμία επιβαρυνση για τους μετέχοντες.

 

Αναλυτικό πρόγραμμα : Όποιος επιθυμεί να μελετήσει το αναλυτικό πρόγραμμα διδασκαλίας παρακαλείται να αποστείλει σχετικό μέιλ στο nomikokentro@gmail.com

 

Υπεύθυνος προγράμματος  : Ηλίας Καραγιαννάκος

Cookie Policy

This site uses cookies to store information on your computer.

Do you accept?