Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Σίνα 9, Αθήνα - 2103630998 

nomikokentro@gmail.comΕπίκαιρα 

 

Δείτε θέματα εξετάσεων 

ΕΣΔΙ 2021

 

 - 2021 (Ποινικό Β' Εισαγγελέων)

 

  

 

 

Πτυχιούχοι αλλοδαπών πανεπιστημίων, προκειμένου να εγγραφούν ως ασκούμενοι δικηγόροι στην Ελλάδα υποχρεούνται να καταθέσουν φάκελλο στην Επιτροπή Αξιολόγησης. Η Επιτροπή έχει τη δυνατότητα να αξιολογήσει τον υποψήφιο ως εγγράψιμο απ' ευθείας για άσκηση ή να τον παραπέμψει στην επιτροπή Επάρκειας.

Η Επιτροπή Επάρκειας είναι υπεύθυνη για τη διαπίστωση της επάρκειας του υποψηφίου μέσω εξετάσεων.

Δώστε ιδιαίτερη προσοχή στις νομοθετικές προβλέψεις :

Ν. 4285/2014

 

1.Α. Για το αίτηµα εγγραφής στο Μητρώο ασκουµένων αποφαίνεται Επιτροπή Αξιολόγησης, η οποία συγκροτείται µε απόφαση της Ολοµέλειας των Προέδρων των ∆ικηγορικών Συλλόγων της Χώρας. Η Επιτροπή αποτελείται από τους Προέδρους των ∆ικηγορικών Συλλόγων:

α) Αθηνών, ως πρόεδρο, β) Θεσσαλονίκης, γ) Πειραιώς ή τους αναπληρωτές τους και δ) έναν Πρόεδρο άλλου ∆ικηγορικού Συλλόγου ή τον αναπληρωτή του….. Στην Επιτροπή µετέχει επίσης, ως πέµπτο µέλος, και ο Πρόεδρος του ∆ικηγορικού Συλλόγου στον οποίο υποβλήθηκε η αίτηση ή το οριζόµενο από αυτόν µέλος του Συλλόγου αυτού…

Η Επιτροπή συνεδριάζει τουλάχιστον τέσσερεις φορές ετησίως. Εφόσον πληρούνται οι κατά τα ανωτέρω υπό α΄ και β΄ προϋποθέσεις, η Επιτροπή διερευνά αν τα εν γένει προσόντα του ενδιαφεροµένου είναι αντίστοιχα προς εκείνα που κατά τον παρόντα κώδικα απαιτούνται για την εγγραφή πτυχιούχου νοµικής ως ασκουµένου. Κατά την κρίση της αυτή λαµβάνονται υπόψη οι τίτλοι σπουδών του υποψηφίου, τα γνωστικά αντικείµενα τα οποία έχει διδαχθεί, τα δικαιολογητικά που προσκοµίζει και η εν γένει εµπειρία του σε εργασίες νοµικής φύσεως. Λαµβάνονται επίσης, υπόψη οι διαφορές των ευρωπαϊκών εννόµων τάξεων. Σε περίπτωση διαπίστωσης µη αντιστοιχίας των επαγγελµατικών προσόντων, η Επιτροπή αξιολόγησης παραπέµπει το φάκελο του αιτούντος στην Επιτροπή του άρθρου 16.


 

Κώδικας Δικηγόρων - Άρθρο 16


Ειδικές προϋποθέσεις

 

1. Πτυχιούχοι νομικής ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της αλλοδαπής μπορούν να πραγματοποιούν άσκηση στην Ελλάδα, εφόσον πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:

(α) είναι πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(β) είναι κάτοχοι πτυχίου νομικής από πανεπιστημιακή σχολή των πιο πάνω Κρατών

(γ) το πτυχίο τους δίνει τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν άσκηση για την απόκτηση άδειας ασκήσεως δικηγορίας στο κράτος λήψης του πτυχίου τους.

(δ) έχουν συμμετάσχει επιτυχώς σε δοκιμασία επάρκειας, η οποία πιστοποιεί ότι οι γνώσεις και τα προσόντα τους αντιστοιχούν στις γνώσεις και τα προσόντα που απαιτούνται από την ελληνική νομοθεσία για την εγγραφή κάποιου ως ασκουμένου και περιλαμβάνουν γνώση του εθνικού δικαίου, ανάλογη με αυτή που πιστοποιείται από το πτυχίο νομικής σχολής ελληνικού Πανεπιστημίου.

2. Τις ίδιες µε αυτές της προηγουµένης παραγράφου προϋποθέσεις πρέπει να πληρούν και όσοι επιθυµούν να ασκηθούν στην Ελλάδα και έχουν ήδη εγγραφεί ως ασκούµενοι δικηγόροι στα Μητρώα δικηγορικού Συλλόγου κράτους − µέλους της Ευρωπαϊκής Ενώσεως ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου.

 

3. Πτυχιούχοι νομικών σχολών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης που αιτούνται να εγγραφούν στα μητρώα ασκουμένων δικηγόρων, οφείλουν, προηγουμένως, να αναγνωρίσουν το πτυχίο τους ως ισότιμο και αντίστοιχο με αυτό των ελληνικών νομικών σχολών, προσκομίζοντας πιστοποιητικό αναγνώρισης ισοτιμίας από τον οικείο Δικηγορικό Σύλλογο.

3.Α. Η επιτροπή είναι αρµόδια για τον εξατοµικευµένο προσδιορισµό των αντικειµένων για τα οποία οι αιτούντες των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 15 υποχρεούνται να αποδείξουν τη γνώση τους, λόγω της αναντιστοιχίας των ουσιαστικών προσόντων. Προς τούτο παρέχεται σε αυτούς το δικαίωµα συµµετοχής στη δοκιµασία επάρκειας του άρθρου 17 και µόνον ως προς εκείνα τα γνωστικά αντικείµενα, για τα οποία έχει διαπιστωθεί έλλειψη αντιστοιχίας. (όπως προστέθηκε με το ν. 4285/2014)

 

Κώδικας Δικηγόρων - Άρθρο 17


Μόνιμη Επιτροπή Δοκιμασίας Επάρκειας.

 

1. Στο Δικηγορικό Σύλλογο Αθήνας συνιστάται πενταμελής Μόνιμη Επιτροπή Δοκιμασίας Επάρκειας.

2. Η Επιτροπή αυτή:….. (γ) αποτελείται από τον Πρόεδρο της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, ως Πρόεδρο και τον αναπληρωτή του, ένα καθηγητή Νομικού Τμήματος Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος και τον αναπληρωτή του, και τους Προέδρους των Δικηγορικών Συλλόγων Αθηνών, Θεσσαλονίκης και Πειραιώς και τους αναπληρωτές τους….

 

Άρθρο 18


Δοκιμασία Επάρκειας


Η δοκιμασία επάρκειας:

(α) διενεργείται από τη Μόνιμη Επιτροπή Δοκιμασίας Επάρκειας,

(β) περιλαμβάνει γραπτές εξετάσεις στην ελληνική γλώσσα και αφορά τις αναγκαίες γνώσεις του ελληνικού δικαίου.

(γ) διενεργείται δύο φορές το χρόνο κατά τους μήνες Οκτώβριο και Απρίλιο. Η ακριβής ημέρα της δοκιμασίας ορίζεται με απόφαση της Επιτροπής

 

Άρθρο 19

 

Περιεχόμενο της δοκιμασίας επάρκειας.

 

1. Η δοκιμασία περιλαμβάνει την εξέταση στο ελληνικό αστικό, ποινικό και δημόσιο δίκαιο καθώς και το αντίστοιχο δικονομικό δίκαιο κάθε κλάδου.

2. Επιτυχών θεωρείται αυτός που συγκέντρωσε βαθμολογία 6 με άριστα το 10 σε κάθε μάθημα.

3. Ο ενδιαφερόμενος δύναται να επιλέγει σε ποιό ή ποιά από τα εξεταζόμενα μαθήματα επιθυμεί να εξεταστεί σε κάθε εξεταστική περίοδο και δικαιούται να κατοχυρώσει τη βαθμολογία του σε περίπτωση επιτυχίας του.

4. Ο ενδιαφερόμενος δύναται να συμμετάσχει μόνο τρεις φορές στις εξετάσεις κάθε μαθήματος.

5. Οι λεπτομέρειες της εξέτασης, όπως η εξεταστέα ύλη, ο τόπος και ο τρόπος διενέργειας των εξετάσεων και το ύψος των εξέταστρων που καταβάλλονται στο Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών, ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης.

6. Για τη συμμετοχή του στη δοκιμασία επάρκειας ο ενδιαφερόμενος υποβάλει μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου ή μέχρι το τέλος Μαρτίου αίτηση που συνοδεύεται από τα κάτωθι δικαιολογητικά, νομίμως μεταφρασμένα στην ελληνική. (α) Έγγραφο δημόσιας ή δημοτικής αρχής από το οποίο να αποδεικνύεται η ιδιότητα του πολίτη κράτους μέλους. (β) Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου. (γ) Αντίγραφο τίτλου εκπαίδευσης, πρόγραμμα σπουδών και αναλυτική βαθμολογία μαθημάτων και, εφόσον διαθέτει, μεταπτυχιακή ή διδακτορική εργασία. (δ) Πιστοποιητικά που αφορούν την απόκτηση προσόντων και τη συναφή επαγγελματική εμπειρία, η οποία έχει αποκτηθεί στο μεταξύ. Τα ανωτέρω υπό α και β δικαιολογητικά δεν δύνανται να υποβληθούν μετά την πάροδο τριών μηνών από την έκδοσή τους.

7. Αυτός που επιτυγχάνει στην δοκιμασία επάρκειας εγγράφεται, μετά από αίτησή του, στο μητρώο ασκουμένων δικηγόρων του Δικηγορικού Συλλόγου, όπου επιθυμεί να ασκηθεί, και συνυποβάλει υπεύθυνη δήλωση ότι δεν ασκεί ασυμβίβαστη δραστηριότητα.

8. Για τη συμπλήρωση του χρόνου άσκησης όσων έχουν ήδη εγγραφεί ως ασκούμενοι δικηγόροι στο μητρώο Δικηγορικού Συλλόγου κράτους μέλους της Ε.Ε., η Επιτροπή αναγνωρίζει, εφόσον ο ενδιαφερόμενος επιτύχει στη δοκιμασία, και το χρόνο άσκησης στο κράτος – μέλος.

Cookie Policy

This site uses cookies to store information on your computer.

Do you accept?