Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Σίνα 9, Αθήνα - 2103630998 

nomikokentro@gmail.comΕπίκαιρα 

      9/1/2020

      ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ :     

     "Εξετάσεις" Ειρηνοδικών  2020

      Ενημερωθείτε για το τι πραγματικά ισχύει

27/12/2019

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως το νέο αναθεωρημένο Σύνταγμα της Ελλάδας

Περισσότερα

ΠΟΙΝΙΚΗ ΣΥΝΔΙΑΛΛΑΓΗ με το ΚΠΔ 301

(ν. 4620 και 4637/2019)

 

Α. Στο άρθ. 301 του ΚΠΔ, προβλέπεται η ποινική συνδιαλλαγή μέχρι την τυπική περάτωση της κύριας ανάκρισης.

Προβλέπεται μόνο για τα ακόλουθα κακουργήματα :

 • πλαστογραφίας (άρθ. 216§4, 5 του ΠΚ)
 • της ψευδούς βεβαίωσης υπαλλήλου (άρθ. 242§3,4, και 5 του ΠΚ)

Των κακουργημάτων που χωρίς βία στρέφονται  κατά της ιδιοκτησίας ή της περιουσίας, δηλ :

 • διακεκριμένης  κλοπής (άρθ. 374 ΠΚ)
 • υπεξαίρεσης αντικειμένου άνω των 120.000 ευρώ (ΠΚ 375§2, 3)
 • απάτης με ζημία άνω των 120.000 ευρώ (ΠΚ 386§1 εδ. β)
 • απάτης με υπολογιστή με ζημία άνω των 120.000 ευρώ (ΠΚ 386Α§1 εδ. β)
 • απάτης σχετικά με τις επιχορηγήσεις, με ζημία άνω των 120.000 ευρώ (ΠΚ 386Β§1 εδ. β)
 • απιστίας με ζημία άνω των 120.000 ευρώ (ΠΚ 390§1 εδ. β)
 • ψευδούς υπεύθυνης δήλωσης (άρθ. 22§6 εδ. β΄ του Ν. 1599/86)
 • απάτης σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Ν. 2803/2000)
 • λαθρεμπορίας με αντικείμενο που υπερβαίνει τις 150.000 ευρώ ( Ν. 2960/01)
 • νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες (Ν. 4557/18)
 • κακουργηματικών φοροδιαφυγής (Ν. 4174/13).

Η διαδικασία

1. Αίτηση του κατηγορουμένου, η οποία υποβάλλεται μέχρι την τυπική περάτωση της κύριας ανάκρισης (αφού μιλούμε για κακουργήματα), δηλαδή μέχρι τη διαβίβαση της δικογραφίας από τον Ανακριτή στον Εισαγγελέα Πλημ/κών. Δεν προβλέπεται στο νόμο όρος για την τυπικότητα της υποβολής του αιτήματος για ποινική συνδιαλλαγή, πλην του να υποβληθεί αυτή γραπτή, για την οποία προφανώς αρκεί να συνταχθεί μια έκθεση εγχείρισης. Μπορεί να υποβληθεί είτε ενώπιον του Ανακριτή, όπου θα εκκρεμεί προφανώς η υπόθεση μετά την άσκηση ποινικής δίωξης για ένα από τα άνω κακουργήματα, είτε ενώπιον του Εισαγγελέα Πλημ/κών, όπου η δικογραφία θα διαβιβαστεί ακολούθως, και ο οποίος είναι το εκ του νόμου αρμόδιο όργανο για την κίνηση και ολοκλήρωση της σχετικής διαδικασίας.

2. Ο  εισαγγελέας Πλημ/κών στον οποίο διαβιβάζεται η δικογραφία με το σχετικό αίτημα, καλεί ενώπιον του, τον αιτούντα κατηγορούμενο και τον παθόντα, και εφόσον πρόκειται για το Δημόσιο, τον οριζόμενο βάσει των κείμενων διατάξεων, νόμιμο εκπρόσωπο αυτού.

3. Τάσσεται  15ήμερη προθεσμία για την σύνταξη πρακτικού συνδιαλλαγής από τους διαδίκους. Σε αυτό θα πρέπει να περιέχεται, εκτός από τη βεβαίωση της απόδοσης του πράγματος ή της εντελούς αποζημίωσης του παθόντος, και ομολογία του κατηγορουμένου για την πράξη για την οποία κατηγορείται, έτσι ώστε να νομιμοποιείται απρόσκοπτα η επιβολή οποιασδήποτε ποινής θ’ ακολουθήσει (δηλ. στα καθ’ ημάς όπου ισχύει το εξεταστικό σύστημα, για την καταδίκη του κατηγορουμένου θα πρέπει να υπάρχει νόμιμη απόδειξη της ενοχής του, η οποία λόγω έλλειψης αποδεικτικής διαδικασίας, μόνο σε αυτή την ομολογία μπορεί να στηριχθεί).

4. Συντάσσεται πρακτικό αυνδιαλλαγής

Εάν το πρακτικό συνδιαλλαγής συνταχθεί πριν την απολογία του κατηγορουμένου, η ανάκριση θεωρείται περαιωμένη ως προς τον κατηγορούμενο που ζήτησε τη συνδιαλλαγή, αλλά και ως προς τους συμμετόχους που την αποδέχονται.

Αν η σύνταξη του  πρακτικού συνδιαλλαγής γίνει μετά την απολογία του κατηγορουμένου ο εισαγγελέας πλημ/κών, που επελήφθη της συνδιαλλαγής, θα εκδώσει διάταξης με την οποία θα αίρει τα τυχόν επιβληθέντα σε βάρος του απολογηθέντος, μέτρα δικονομικού καταναγκασμού (προσωρινή κράτηση ή περιοριστικοί όροι).

Η αποτυχία επίτευξης της συνδιαλλαγής σημαίνει και την καταστροφή της αίτησης μαζί με το οικείο υλικό, χωρίς την τήρηση αντιγράφων, τα οποία εάν υπάρξουν, δεν λαμβάνονται υπ’ όψη σε κανένα στάδιο της δίκης ή σε καμία άλλη διαδικασία.

Στην περίπτωση απόπειρας τέλεσης των ανωτέρω αδικημάτων, προβλέπεται η χρηματική ικανοποίηση του ζημιωθέντος λόγω ηθικής βλάβης, η οποία για την εφαρμογή των διατάξεων της ποινικής συνδιαλλαγής δεν μπορεί να είναι άνω των 30.000 ευρώ.

Η ποινική συνδιαλλαγή, περιοριζόμενη στα κακουργήματα που προαναφέραμε, σημαίνει το χωρισμό της υπόθεσης και τη συνέχιση αυτής κατά τη συνήθη διαδικασία, για λοιπά συρρέοντα εγκλήματα, που δεν περιλαμβάνονται στα ανωτέρω.

 

5. Διαβίβαση της δικογραφίας από τον εισαγγελέα πλημ/κών στον εισαγγελέα εφετών. Αυτό γίνεται μέσα σε 5 ημέρες από τη σύνταξη του πρακτικού συνδιαλλαγής.

6. Εισαγωγή της υπόθεσης από τον εισαγγελέα εφετών με απευθείας κλήση στο ακροατήριο του Μονομελούς Εφετείου.

7. Κλήτευση του κατηγορουμένου  και του παθόντος.

8. Το ΜονΕφΚακ, εκτιμώντας τόσο το πρακτικό συνδιαλλαγής, όσο και τα λοιπά στοιχεία της δικογραφίας, εφαρμόζοντας τους κανόνες επιμέτρησης της ποινής, των άρθ. 79 επ. του ΠΚ, επιβάλει στον κατηγορούμενο ποινή, που δεν υπερβαίνει το ένα έτος φυλάκισης, ή τα δύο έτη φυλάκισης, εάν υπάρχουν επιβαρυντικές περιστάσεις. Εφαρμόζει τα άρθ. 94 επ. του ΠΚ, σε περίπτωση συρροής εγκλημάτων, ενώ δικαιούται να μεταβάλλει το νομικό χαρακτηρισμό της πράξης, μόνο όμως προς όφελος του κατηγορουμένου. Επίσης δύναται να παύσει οριστικά την ποινική δίωξη, ερευνώντας αυτεπαγγέλτως την παραίτηση από το δικαίωμα της έγκλησης του παθόντος, την ανάκληση της έγκλησης, την αμνήστευση ή την παραγραφή της πράξης ή το θάνατο του κατηγορουμένου. Δύναται επίσης να κηρύξει απαράδεκτη την ποινική δίωξη, ερευνώντας αυτεπαγγέλτως την περίπτωση εκκρεμοδικίας ή δεδικασμένου ή της έλλειψης έγκλησης ή αίτησης ή άδειας για δίωξη, όταν τέτοια απαιτείται. Για την εκτέλεση της ως άνω ποινής εφαρμόζει το δικαστήριο τις διατάξεις για την αναστολή της ποινής και τη μετατροπή αυτής σε παροχή κοινωφελούς εργασίας.

Το δικαστήριο δεν επιβάλει δικαστικά έξοδα, ενώ κατά της απόφασής του χωρεί μόνο το ένδικο μέσο της αναίρεσης.

 

Ηλίας Καραγιαννάκος

Δικηγόρος MD

Cookie Policy

This site uses cookies to store information on your computer.

Do you accept?