ΝΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑΦΟΙΤΗΤΕΣΔΙΚΗΓΟΡΟΙΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣΣΧΟΛΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣΝΟΜΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣΕΜΙΝΑΡΙΑΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Νομικό Κέντρο Εκπαίδευσης
Ποιοι διορίζονται
Μητρώο
Εξετάσεις
Προετοιμασία στο Νομικό Κέντρο
Πρόγραμμα
Νομικό Κέντρο Εκπαίδευσης
Μητρώο

Μητρώο διαχειριστών :

 

Η αρμόδια αρχή τηρεί το μητρώο, υπό τη μορφή ηλεκτρονικού αρχείου προσβάσιμου στο κοινό, το οποίο περιλαμβάνει δύο βαθμίδες,  Α' και Β'.

Οι εγγεγραμμένοι στη βαθμίδα Β' διαχειριστές διορίζονται σε διαδικασίες αφερεγγυότητας οφειλετών που με βάση το μέγεθός της δραστηριότητας των οφειλετών τους κατατάσσονται στις κατηγορίες οντοτήτων των παραγράφων 2 έως 4 του άρθρου 2 του ν. 4308/2014.

Συγκεκριμένα :

Πολύ μικρές οντότητες.

Πολύ μικρές οντότητες είναι οι οντότητες οι οποίες κατά την ημερομηνία του ισολογισμού τους δεν υπερβαίνουν τα όρια δύο τουλάχιστον από τα ακόλουθα τρία κριτήρια:  
α) Σύνολο ενεργητικού (περιουσιακών στοιχείων): 350.000 ευρώ.  
β) Καθαρό ύψος κύκλου εργασιών: 700.000 ευρώ.  
γ) Μέσος όρος απασχολουμένων κατά τη διάρκεια της περιόδου: 10 άτομα.  

Ειδικά οι οντότητες της παραγράφου 2(γ) του άρθρου 1 (Η ετερόρρυθμη εταιρεία, η ομόρρυθμη εταιρεία, η ατομική επιχείρηση) εντάσσονται στην κατηγορία των πολύ μικρών οντοτήτων με μόνη προϋπόθεση ότι ο κύκλος εργασιών τους δεν υπερβαίνει το ποσό του 1.500.000 ευρώ.  

 

Μικρές οντότητες.

Μικρές οντότητες είναι οι οντότητες οι οποίες δεν είναι πολύ μικρές οντότητες και κατά την ημερομηνία του ισολογισμού τους δεν υπερβαίνουν τα όρια δύο τουλάχιστον από τα ακόλουθα τρία κριτήρια:  
α) Σύνολο ενεργητικού: 4.000.000 ευρώ.  
β) Καθαρό ύψος κύκλου εργασιών: 8.000.000 ευρώ.  
γ) Μέσος όρος απασχολουμένων κατά τη διάρκεια της περιόδου: 50 άτομα.  


                Οι εγγεγραμμένοι στη βαθμίδα Α' διαχειριστές διορίζονται στις διαδικασίες αφερεγγυότητας του προηγούμενου εδαφίου καθώς και σε διαδικασίες αφερεγγυότητας οφειλετών που με βάση το μέγεθός τους κατατάσσονται στην κατηγορία οντοτήτων των παραγράφων 5 και 6 του άρθρου 2 του ν. 
4308/2014.

 

Συγκεκριμένα :

 Οι οντότητες που επιλέγουν να συντάξουν τις ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις τους βάσει των Δ.Π.Χ.Α., συντάσσουν και τις ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις τους βάσει των ιδίων προτύπων, όταν υποχρεούνται σε σύνταξη ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων.  

Οι οντότητες που, υποχρεωτικά ή προαιρετικά, συντάσσουν τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις τους βάσει των Δ.Π.Χ.Α. εφαρμόζουν μόνο τα άρθρα 3 έως και 15 και την παρ. 32 του άρθρου 29 του παρόντος νόμου. 

Η χορηγούμενη άδεια ανανεώνεται κάθε τέσσερα (4) χρόνια.


ΝΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑΦΟΙΤΗΤΕΣΔΙΚΗΓΟΡΟΙΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣΣΧΟΛΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣΝΟΜΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣΕΜΙΝΑΡΙΑΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ