ΝΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑΦΟΙΤΗΤΕΣΔΙΚΗΓΟΡΟΙΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣΣΧΟΛΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝΝΟΜΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣΕΜΙΝΑΡΙΑΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Νομικό Κέντρο Εκπαίδευσης
ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ
ΝΕΑ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΞΑΣΚΗΣΗ
Οκτώβριος, 2015
Νοέμβριος, 2015
Δεκέμβριος, 2015
Φεβρουάριος, 2016
Ιούλιος, 2016
Οκτώβριος, 2016
Ιανουάριος, 2017
Μάρτιος, 2017
Οκτώβριος, 2017
Φεβρουάριος, 2018
Νομικό Κέντρο Εκπαίδευσης
Εφαρμογές Πολιτικής Δικονομίας - Σεπτέμβριος 2015

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Αθήνα, 24/9/2015

1.       Η Τράπεζα Τ χορήγησε στην ανώνυμη εταιρία Α δάνειο μονοετούς διάρκειας (ΑΚ806) ποσού 80.000€. Για την παροχή του δανείου αξίωσε και έλαβε την προσωπική εγγύηση του φορέως της εταιρίας Φ και του επί πολλά έτη απασχολούμενου σ’ αυτή υπαλλήλου Υ (ΑΚ 847). Μετά τη συμπλήρωση του έτους η Τ αξίωσε την επιστροφή του δανείου εντόκως από όλους τους ενεχόμενους με σχετικό εξώδικο έγγραφό της. Επειδή δεν υπήρξε ανταπόκριση, η Τ άσκησε ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου αγωγή κατά της Α με την οποία ζητούσε να καταδικασθεί στην καταβολή του ποσού των 80.000€ πλέον τόκων. Με τις προτάσεις της η Α ζήτησε την απόρριψη της αγωγής. Υποστήριξε ότι η αγωγή ήταν απορριπτέα ως αόριστη ή νόμω αβάσιμη γιατί στο δικόγραφο της αγωγής δεν αναφερόταν ότι η σύμβαση δανείου είχε καταρτισθεί εγγράφως. Επικουρικώςς προέβαλε τον ισχυρισμό της εξοφλήσεως μέσω της παραδόσεως στην Τ και εισπράξεως εκ μέρους της επιταγών πελατείας της (δηλαδή της Α). Συγκεκριμένα, πελάτες της Α είχαν εκδώσει σε διαταγή αυτής επιταγές ποσού 90.000€ από πωλήσεις προϊόντων της Α προς αυτούς και τις οποίες επιταγές σύμφωνα με την πρακτική η Α μεταβίβασε με οπισθογράφηση στην Τ προς εξασφάλιση της απαιτήσεως από το δάνειο (ενεχυρίαση). Η Τ δεν  αρνήθηκε την ενεχυρίαση των επιταγών, υποστήριξε όμως ότι οι επιταγές δεν εισπράχθηκαν γιατί δεν υπήρχαν διαθέσιμα στους λογαριασμούς των εκδοτών, ώστε η απαίτησή της από το δάνειο να εξακολουθεί υφιστάμενη.

Το Δικαστήριο κατά τη συζήτηση της υποθέσεως εξέτασε ένα μάρτυρα από κάθε πλευρά για το θέμα της εξοφλήσεως ενώ αντιπαρήλθε σιγή τον ισχυρισμό της Α για την πλημμέλεια του δικογράφου της αγωγής. Με πρωτοβουλία του το Δικαστήριο και παρά την αντίθεση αμφοτέρων των διαδίκων εξέτασε και τους νομίμους εκπροσώπους της Τ και της Α που παρίσταντο στο ακροατήριο. Από την εξέταση των μαρτύρων και των νομίμωμν εκπροσώπων των διαδίκων δε μπόρεσε να σχηματίσει πλήρη δικανική πεποίθηση για τον ισχυρισμό της Α περί εξοφλήσεως. Λόγω της μη υπάρξεως άλλων αποδεικτικών μέσων εξέδωσε απόφαση που έκανε δεκτή την αγωγή. Η απόφαση κατέστη τελεσίδικη λόγω μη ασκήσεως εφέσεως από την Α καίτοι η απόφαση επιδόθηκε νομίμως σε αυτήν.

Παράλληλα, ο Υ άσκησε στο αρμόδιο Δικαστήριο αγωγή κατά της Τ με αίτημα να κηρυχθεί η ακυρότητα της συμβάσεως εγγυήσεως λόγω πλάνης για το περιεχόμενο της δηλώσεως βουλήσεως του. Εκδόθηκε απόφαση που απέρριψε την αγωγή για ουσιαστικούς λόγους. Μετά την τελεσιδικία  ο Υ ασκεί νέα αγωγή κατά της Τ με αίτημα να αναγνωριστεί η ακυρότητα της εγγυήσεως, αυτή τη φορά, λόγω αντιθέσεως της σχετικής συμβάσεως στα χρηστά ήθη (ΑΚ178). Ισχυρίσθηκε ότι ως εργαζόμενος δεν είχε κανένα λόγο να παράσχει την εγγύηση, δεν είχε ίδια περιουσιακά στοιχεία για να ανταποκριθεί στην αναληφθείσα υποχρέωση και ότι η εγγύηση του ζητήθηκε από την Τ για λόγους πιέσεως προς την Α και τον Φ. Η Τ αντέταξε με τις προτάσεις της ότι η αγωγή ήταν προεχόντως απορριπτέα λόγω υπάρξεως δεδικασμένου από την προηγούμενη απόφαση για την πλάνη. Με την απόφαση αυτή κρίθηκε αμετακλήτως το κύρος της συμβάσεως εγγυήσεως. Κατά τους ισχυρισμούς της Τ αν ο Υ μπορούσε να ασκεί κάθε τόσο αγωγή με την οποία θα αμφισβητεί για διαφορετικό κάθε φορά λόγο την εγκυρότητα της συμβάσεως εγγυήσεως, δεν θα μπορούσε ποτέ να περατωθεί δικαστικώς με οριστικό τρόπο μια υπόθεση.

Εν τω μεταξύ η Τ μετά από προσπάθειες εντόπισε ένα αυτοκίνητο της Α, αξίας 30.000€, το οποίο μετά την τήρηση της προδικασίας αναγκαστικής εκτελέσεως (924, 926 ΚπολΔ) αφαίρεσε από την Α προς το σκοπό της μερικής ικανοποιήσεως της απαιτήσεως της. Επίσης η Τ προσπάθησε να επισπεύσει αναγκαστική εκτέλεση κατά του Φ με βάση την τελεσίδικη απόφαση των αρμοδίων οργάνων αναγκαστικής εκτελέσως να συμπράξουν στη δρομολόγηση της διαδικασίας αναγκαστικής εκτελέσεως κατά του Φ που την θεωρούν μη νόμιμη.

Ερωτάται:

i)        Είναι ορθή η απόφαση του Δικαστηρίου στη δίκη μεταφύ της Τ και της Α ενόψει του αποτελέσματος της αποδεικτικής διαδικασίας;

ii)   Ορθώς δεν ασχολήθηκε το Δικαστήριο με τον έτερο ισχυρισμό της Α για την πλημμέλεια του δικογράφου;

iii) Παραδεκτώς εξέτασε το Δικαστήριο τους εκπροσώπους των διαδίκων κατά την αποδεικτική διαδικασία ενόψει και της αντιθέσεως των διαδίκων;

iv) Νομίμως αφαίρεσε η Τ το αυτοκίνητο της Α προς ικανοποίηση της απαιτήσεως της; Είναι βάσιμοι οι ισχυρισμοί της Τ για ύπαρξη δεδικασμένου σε σχέση με τη δεύτερη δίκη μεταξύ Τ και Υ από την πρώτη τελεσίδικη απόφαση που εκδόθηκε στη δίκη μεταξύ Τ και Υ;

v)   Νομίμως αρνήθηκαν να συμπράξουν τα όργανα εκτελέσως στο αίτημα της Τ για επίσπευση εκτελέσεως κατά του Φ;

<< Πίσω Προσθήκη Νέου Σχολίου
Roberthoump
3/12/2017 2:45:09 AM
Doctor Who Tours
Doctor Who is now considered a British Institute and has come a long way since it first aired on November 23rd 1963. The very first show saw the Doctor travel 100,00 years into the past to help some dim cavemen discover light. After 26 seasons and seven Doctors later the series came off our screens in 1989 much to the disappointment of the huge devoted fanbase. In 1996 an attempt was made to revive Doctor Who but it wasnt until June 2005 when it came back with a vengeance with Christopher Eccleston as the ninth Doctor that put the series back on the map as it were. It then went on for 5 years with David Tenant portraying the Doctor until 2010 when Matt Smith took over the role. Today it is still a great family show and has attracted many new fans.
<a href=https://www.cialissansordonnancefr24.com/cialis-bordeaux/>https://www.cialissansordonnancefr24.com/cialis-bordeaux/</a>
CaseyHop
9/10/2017 1:33:55 AM
Review Of Diet Pills
Some people, especially those running on busy daily schedules tend to use the pills to help maintain weight since they can not afford to follow all the diet programs. This is not advised. It is recommended that one seek advice from a professional in this field before using the pills. This can save one from many dangers associated with the misuse.

The diet pills should always be taken whole. Some people tend to divide the pills to serve a longer period of time. This is not advised and can lead to ineffectiveness. If it is required that one takes a complete tablet, it means that a certain amount of the ingredients are required to achieve the desired goal. It is also recommended that one does not crush the pill and dissolve it in beverages. Chemicals found in beverages have the potential of neutralizing the desired nutrients in the pill thereby leading to ineffectiveness. The best way to take the tablets is swallowing them whole with a glass of water.

The diet pills speed up the metabolic processes. This is the key factor that leads to the burning of all the fats in the body. This means that one passes out lots of urine, which subsequently leads to dehydration. It is imperative that the user take lots of water round the clock. This will help curb dehydration, which can lead to health problems. In addition to that, water offers the required medium for the function of the nutrients and elimination of the fats.

When buying the review of diet pills, it is imperative that one gets the most recommended dose. People tend to compromise the quality and effectiveness of the tablets due to the variation in cost. The low priced pills depict poor quality, which means their effectiveness is not reliable. Some have also been found to cause health problems. The dose should also be taken as recommended. Over dose will not speed up the process but rather lead to complication. This will increase risk of side effects. If the taking of the pill is forgotten, do not take more to compensate for the lost time.

The diet plan enclosed with the diet pills has also to be followed. According to the requirements, the termination of the diet must be done even with no results. This means your body is irresponsive.
Angelosaubs
1/10/2017 11:48:45 PM
Easy And Effective Ways To Lose Weight
No matter how you do it, losing weight is an individual thing. Friends can help you but they can't lose the weight for you. You've got to take charge of your weight loss from the beginning if you want to get serious about losing weight. The following tips will help.
RobertAxoma
5/1/2017 3:50:42 AM
You Need To Set Up A Routine To Reach Your Fitness Goals
So, you think that you are an expert when it comes to the world of fitness, eh? You know how to work out effectively for your body? That's great, but you are far from done learning everything you need, on order to improve. Try looking at the tips below to find more to work on with your routine.

The best fitness tip for building up your arms is to work opposite muscles in opposite sets of each other. The best example would be to work the triceps and then the biceps. Each has the opportunity to rest while the other is being worked. This minimizes your time and maximizes your workout.

To stay fit it's important to break bad food habits. While a healthy diet contributes greatly to overall fitness, it can be one of the hardest goals to achieve. Most people enter a fitness program accustomed to eating unhealthy foods. This is a habit that can be broken. The quicker the fitness enthusiast acclimates to a healthy diet the faster cravings for junk food will disappear.

A good tip to help you get fit is to stick with whole wheat foods. Avoid things like white bread and white rice, and instead opt for whole wheat bread and brown rice. Whole wheat bread and brown rice are more nutritious and give you long lasting energy.

A great way to get fit is to consult with a professional bodybuilder. A lot of bodybuilders have their own web sites where they offer a service that gives you the opportunity to pay to have your own consultation with them. You can get their experienced advice on your diet and workout routine.

As you can see, staying fit isn't as intimidating as it seems. Fitness is very important, and now you can join the millions of people who exercise and reap the health and mental benefits. Follow these simple fitness tips and you'll be well on your way to looking, feeling, and being great!

<a href=https://www.acheterviagrafr24.com/>https://www.acheterviagrafr24.com/</a>
Johnavon
19/5/2016 6:28:02 PM
OUhkwEScOWafG
#135 bi: i go to re-test my 10% price appreciation hysenhosip.Atd please, Oh sage reveal to us how this magical mythical hypothesis would work.Should we be expecting this 10% appreciation right after Super Bowl? Please do tell? http://wfigwad.com [url=http://rdxstifkizb.com]rdxstifkizb[/url] [link=http://ixosnpjk.com]ixosnpjk[/link]
Carlinda
19/5/2016 11:56:19 AM
nVGvdOefyVR
Hiya, I&#8217;m really glad I&#8217;ve found this info. Nowadays bloggers publish only about gossips and web and this is actually irritating. A good blog with interesting content, this is what I need. Thanks for keeping this web site, I will be visiting it. Do you do <a href="http://gpvhcv.com">newteestlrs?</a> Cant find it.
Precious
19/5/2016 5:22:00 AM
QPWprbZfxuszdBKSWoWW
Ei aukea täällä (Firefox), onneks bongasin teidät telkkarista labraan pääsyä odotellessa. Mulle tuli jotenkin hyvällä tavalla ylpeä olo. Teki mieli katsella ympärilleni ja sanoa: &qtii;nonoun, kuunnelkaapa tekin, minähän tästä toki jo tiesin&quot;. :D
Liza
19/5/2016 4:14:59 AM
whvbCGOwiXDB
These sound delioicus! I should probably go make breakfast before I start drooling over more sweets today. I would just be eating these if they were in my house today.
8 συνολικά αντικείμενα
Προσθήκη Νέου Σχολίου
όνομα*
Τίτλος*
Σχόλιο*
Παρακαλώ πληκτρολογήστε τον κωδικό επιβεβαίωσης που βλέπετε στην εικόνα*
Ανανέωση της εικόνας

ΝΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑΦΟΙΤΗΤΕΣΔΙΚΗΓΟΡΟΙΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣΣΧΟΛΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝΝΟΜΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣΕΜΙΝΑΡΙΑΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ