ΝΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑΦΟΙΤΗΤΕΣΔΙΚΗΓΟΡΟΙΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣΣΧΟΛΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝΝΟΜΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣΕΜΙΝΑΡΙΑΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Νομικό Κέντρο Εκπαίδευσης
ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ
ΝΕΑ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΞΑΣΚΗΣΗ
Οκτώβριος, 2015
Νοέμβριος, 2015
Δεκέμβριος, 2015
Φεβρουάριος, 2016
Ιούλιος, 2016
Οκτώβριος, 2016
Ιανουάριος, 2017
Μάρτιος, 2017
Οκτώβριος, 2017
Φεβρουάριος, 2018
Νομικό Κέντρο Εκπαίδευσης
Διαχειριστής αφερεγγυότητας : Αρθρο του Γεράσιμου Αναστασόπουλου

 

Ο νέος θεσμός του «Διαχειριστή αφερεγγυότητας»

 

Από 1-1-2017 οι αρμοδιότητες συγκεκριμένων οργάνων της πτωχευτικής και εξυγιαντικής διαδικασίας  θα μπορούν να ασκηθούν μόνο από πρόσωπα που έχουν αποκτήσει την ιδιότητα του διαχειριστή αφερεγγυότητας.

 

 

Οι τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις άσκησης του επαγγέλματος του διαχειριστή αφερεγγυότητας ορίζονται με το ΠΔ 133/2016 ιδίως: τα επαγγελματικά προσόντα που απαιτούνται για την πρόσβαση στο επάγγελμα, ο τρόπος οργάνωσης του επαγγέλματος, ο διορισμός και η παύση του διαχειριστή, η εποπτεία του, οι επιμέρους αρμοδιότητές του σε σχέση με τις προβλεπόμενες διαδικασίες του Πτωχευτικού Κώδικα καθώς και τα ζητήματα της ευθύνης και τις κυρώσεις από τη μη άσκησή τους.  Αρμόδια δημόσια Αρχή για την οργάνωση και παρακολούθηση του επαγγέλματος είναι η Επιτροπή Διαχείρισης Αφερεγγυότητας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

 

 

Ποιες θέσεις απαιτούν την ιδιότητα του  διαχειριστής αφερεγγυότητας

 

Την ιδιότητα του διαχειριστή αφερεγγυότητας πρέπει να έχουν απαραίτητα πρόσωπα που αναλαμβάνουν καθήκοντα:

 

  1. σύνδικου πτώχευσης,
  2. ειδικού διαχειριστή του ν. 4307/2014,
  3. ειδικού εντολοδόχου της διαδικασίας εξυγίανσης, 
  4. σε κάθε άλλη δραστηριότητα για την οποία ορίζεται στη νομοθεσία ότι η άσκησή της ανατίθεται σε διαχειριστή αφερεγγυότητας.   

 

Ποιοι μπορούν να διορισθούν

Την ιδιότητα μπορούν να αποκτήσουν μετά από συγκεκριμένη διαδικασία:

 

Α. Δικηγόροι με πενταετή άσκηση επαγγέλματος 

Β. Νόμιμοι ελεγκτές ή  λογιστές – φοροτεχνικοί Α’ Τάξης με πενταετή άσκηση του επαγγέλματος.

 

Διαδικασία διορισμού  

 

Α. Εξετάσεις.

Οι εξετάσεις για την απόκτηση της άδειας του διαχειριστή αφερεγγυότητας είναι πανελλήνιες και διενεργούνται εντός του τελευταίου τριμήνου έκαστου έτους, μετά από προκήρυξη της αρμόδιας Αρχής που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, τουλάχιστον σαράντα (40) ημέρες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής τους και αναρτάται στο διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Κατ΄ εξαίρεση οι πρώτες εξετάσεις θα διενεργηθούν όποτε αποφασίσει η αρμόδια Αρχή.

Τα γνωστικά αντικείμενα στα οποία εξετάζονται οι υποψήφιοι είναι αστικό δίκαιο (γενικές αρχές, ενοχικό, εμπράγματο), εμπορικό δίκαιο (γενικό εμπορικό, δίκαιο εταιριών, πτωχευτικό), γενικές αρχές λογιστικής και φορολογίας επιχειρήσεων.

 

 

Β. Διορισμός.

Οι επιτυχόντες των εξετάσεων λαμβάνουν άδεια διαχειριστή αφερεγγυότητας και εγγράφονται στη Β΄ βαθμίδα του σχετικού μητρώου.  Η άδεια ανανεώνεται κάθε τέσσερα χρόνια και για την ανανέωσή της ο διαχειριστής αφερεγγυότητας είναι υποχρεωμένος να συμμετέχει σε προγράμματα διαρκούς επιμόρφωσης, που διοργανώνονται από πιστοποιημένους φορείς επιμόρφωσης

 

Επαγγελματική εξέλιξη 

Οι διαχειριστές αφερεγγυότητας Β΄βαθμίδας οι οποίοι αποδεικνύουν ευδόκιμη επαγγελματική πείρα σε θέματα αφερεγγυότητας διάρκειας πέντε (5) ετών, μπορούν να εγγραφούν στην Α΄βαθμίδα.

Είναι δυνατός ο διορισμός απευθείας στην Α΄ βαθμίδα αν ο επιτυχών στις εξετάσεις (δικηγόρος ή λογιστής) έχει ασκήσει το επάγγελμά του τουλάχιστον  δέκα έτη και έχει  αποδεδειγμένα ασκήσει καθήκοντα  συνδίκου ή εκκαθαριστή σε τουλάχιστον τρεις υποθέσεις.

Οι διαχειριστές Β΄ βαθμίδας μπορούν να διορίζονται σε διαδικασίες οφειλετών που ορίζονται ως πολύ μικρές και μικρές οντότητες σύμφωνα με το Ν. 4308/2014 ενώ οι διαχειριστές Α΄ βαθμίδας σε  διαδικασίες οφειλετών κάθε μεγέθους.

Η αμοιβή του διαχειριστή αφερεγγυότητας διέπεται από τις διατάξεις της οικείας νομοθεσίας που ρυθμίζει τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητές του. Ως κριτήρια για τον προσδιορισμό της αμοιβής αυτής λαμβάνονται ιδίως η οικονομική αξία και το είδος της υπόθεσης, η επιμέλεια, η ικανότητα και εμπειρία του διαχειριστή, το είδος και η ποιότητα της παρασχεθείσας επιστημονικής εργασίας εκ μέρους του και τα έξοδα στα οποία υποβλήθηκε και βαρύνουν τον ίδιο.

<< Πίσω Προσθήκη Νέου Σχολίου
0 συνολικά αντικείμενα
Προσθήκη Νέου Σχολίου
όνομα*
Τίτλος*
Σχόλιο*
Παρακαλώ πληκτρολογήστε τον κωδικό επιβεβαίωσης που βλέπετε στην εικόνα*
Ανανέωση της εικόνας

ΝΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑΦΟΙΤΗΤΕΣΔΙΚΗΓΟΡΟΙΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣΣΧΟΛΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝΝΟΜΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣΕΜΙΝΑΡΙΑΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ