ΝΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑΦΟΙΤΗΤΕΣΔΙΚΗΓΟΡΟΙΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣΣΧΟΛΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣΝΟΜΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣΕΜΙΝΑΡΙΑΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Νομικό Κέντρο Εκπαίδευσης
ΝΟΜΙΚΗ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
ΝΟΜΙΚΗ ΑΘΗΝΑΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Νομικό Κέντρο Εκπαίδευσης
ΝΟΜΙΚΗ ΑΘΗΝΑΣ
Με εμπειρία πολλών ετών στο χώρο των κατατακτηρίων εξετάσεων παρέχουμε ένα πλήρες πρόγραμμα προετοιμασίας σε όλα τα διδασκόμενα μαθήματα. Στο μάθημα γίνεται ανάλυση της θεωρίας, επίλυση πρακτικών καθώς και προηγουμένων θεμάτων. Το μάθημα υποστηρίζεται με σημειώσεις, τεστ προσομοίωσης αλλά και εφαρμογές φια tablets και smartphones.
Τα μαθήματα δεν παρέχονται με τη μορφή "πακέτου" αλλά ο υποψήφιος μπορεί να επιλέξει ένα ή δύο από αυτά.

Σύμφωνα με την προκήρυξη της Νομικής Σχολής Αθηνών, τα εξεταζόμενα μαθήματα είναι τρία (3) :

1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Ι. Έννοια και λειτουργία του δικαίου – πηγές – κανόνες δικαίου.
ΙΙ. Δικαίωμα : Έννοια – διακρίσεις – γένεση – κτήση – αλλοίωση – απώλεια – άσκηση.
ΙΙΙ. Τα Πρόσωπα : Η έννοια του προσώπου ως θεμελιώδης νομική έννοια – φυσικά πρόσωπα – νομικά πρόσωπα.
ΙV. Οι Δικαιοπραξίες : Έννοια και είδη – προαπαιτούμενα – κατάρτιση σύμβασης – ακυρότητα, ακυρωσία – ερμηνεία.
V. Αιρέσεις – Προθεσμίες
VI. Συναίνεση – Έγκριση.
VII. Αντιπροσώπευση.
VIII. Ο χρόνος στο δίκαιο.


2. ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Ι. Έννοια του Συνταγματικού Δικαίου
ΙΙ.  Θεμελιώδεις αρχές
ΙΙΙ.  Το Πολίτευμα:  Πολίτευμα
IV. Άσκηση της λαϊκής κυριαρχίας
V.   Βουλή
VI.  Εκτελεστική εξουσία
VII.   Δικαστική εξουσία
VIIΙ. Ελληνική Συνταγματική Ιστορία


3. ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Ι. Θεωρία για το έγκλημα
ΙΙ. Απόπειρα
ΙΙΙ. Συμμετοχή
ΙV. Συρροή ΝΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑΦΟΙΤΗΤΕΣΔΙΚΗΓΟΡΟΙΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣΣΧΟΛΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣΝΟΜΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣΕΜΙΝΑΡΙΑΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ